CAAT เพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ผ่านทางเว็บไซต์

CAAT หรือ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประกาศพร้อมให้บริการ ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ CAAT เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้โดรนที่มีจํานวนมาก โดยจะช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่เปิดรับขึ้นทะเบียนทางไปรษณีย์ อีเมล และยื่นเอกสารด้วยตนเอง ที่สํานักงานของ CAAT

ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน
ผู้ที่ต้องการ ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.caat.or.th/uav ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โดยต้องกรอกคําขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมแนบเอกสารตามข้อกําหนดเพื่อประกอบการยื่นคําขอ สามารถทําได้ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยผู้ขอขึ้นทะเบียนจะได้รับใบอนุญาตภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
อย่างไรก็ตามผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องศึกษาหลักเกณฑ์การขออนุญาต เงื่อนไขในการใช้โดรน หรือ ตรวจสอบพื้นที่ห้ามบินโดรน ได้จากทางเว็บไซต์ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงทะเบียน

ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน
ข้อมูลจาก สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

ขอบคุณที่มา https://www.it24hrs.com/2018/drone-register-online-uav-caat/

ไม่มีความคิดเห็น: