ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกสิทธิ์คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

          ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเลิกสิทธิ์คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ บังคับใช้ทันที

          จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน 2563 โดยมีใจความสำคัญระบุถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินในการเดินทางไปปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ นอกจากนี้ในข้อ 8 ได้ระบุว่า ผู้ตรวจการแผนดินสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับคู่สมรสได้ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่ได้มีการรายงานไปแล้วนั้น

อ่านข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดิน-คู่สมรส บินดูงาน ตปท. เบิกได้วันละ 4,500-ค่าแต่งตัว 9,000

          ล่าสุดวันที่ 6 กุมาพันธ์ 2563  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีใจความระบุว่า ให้มีการยกเลิก ข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินปี ที่อนุญาตให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้ เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อมูลจาก
ราชกิจจานุเบกษา

ไม่มีความคิดเห็น: