ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย : 6 สถานการณ์ที่ทำให้ฮวงจุ้ยบ้านเปลี่ยนแปลง

            “ต้องเข้าใจอยู่เสมอว่า สิ่งที่สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยจะนำไปสู่โชคและความสำเร็จ แต่สิ่งที่ขัดแย้งกับหลักวิชาฮวงจุ้ยนอกจากจะทำให้ความโชคดีมาเยือนได้อย่างล่าช้าแล้ว ถ้าสิ่งที่ขัดแย้งนั้นมีลักษณะข่มพิฆาตก็จะนำเอาความเคราะห์ร้ายมาให้คนในบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย”

            อย่างที่ทราบกันดี การซื้อบ้านหรือปลูกบ้านใหม่ นอกจากจะต้องพิจารณาปัจจัยอย่าง ทำเลที่ตั้ง, ราคา, เจ้าของโครงการ ฯลฯ ก็จำเป็นต้องใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยเพื่อช่วยในการตรวจสอบลักษณะดีร้าย ความสอดคล้องขัดแย้งระหว่างผู้อยู่กับอาคารบ้านเรือนเป็นตัวช่วยเสริม เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่คุณกำลังเผชิญหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาทางด้านธุรกิจ การเงิน การงาน สุขภาพ ฯลฯ

            แต่ไม่ใช่ว่าทำตามหลักฮวงจุ้ยเพียงตอนเริ่มต้นย้ายเข้าไปอยู่ที่อยู่อาศัยจะเพียงพอ เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลทำให้ฮวงจุ้ยที่ทำไว้ในตอนแรกเปลี่ยนแปลงไป โดยมี 6 สถานการณ์ดังนี้

            1. การต่อเติมอาคารบ้านเรือน

            ผู้เชี่ยวชาญหลักวิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า อาคารบ้านเรือนหลังใดหากมีการแก้ไขฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนไว้แล้ว หากเวลาผ่านไปเจ้าของบ้านมีโครงการที่จะต่อเติมบ้านหรือ สร้างบ้านเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกสร้างบนที่ดินส่วนที่เหลือ หรือมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมหรือปลูกสร้างอาคารหลังใหม่เชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิม ทั้งไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ด้วยทางเดินหรือหลังคา

            ตามหลักวิชาถือว่าฮวงจุ้ยที่ดีของอาคารหลังนั้นได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฮวงจุ้ยขึ้น จำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงฮวงจุ้ยใหม่ ยกเว้น การต่อเติมอาคารบ้านเรือนส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์

            2. การรื้อถอนอาคารบ้านเรือนออกบางส่วน

            ผู้เชี่ยวชาญหลักวิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า อาคารบ้านเรือนที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขฮวงจุ้ยของอาคารให้ถูกต้องตามหลักวิชาเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเจ้าของบ้านมีความจำเป็นที่จะต้องรื้อถอน หรือตัดทอนส่วนหนึ่งส่วนใด ของอาคารบ้านเรือนนั้น ออกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ

            อาคารบ้านเรือนหลังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบปรับปรุงฮวงจุ้ยเสียใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดคล้อง ยกเว้น การรื้อถอนส่วนที่ยื่นเกินออกเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลกับอาคารหลังนั้น

            ทั้งนี้เพราะการต่อเติมและการรื้อถอนอาคารบ้านเรือน ในหลักวิชาฮวงจุ้ยยืนยันว่า ย่อมทำให้สภาพของอาคารบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยใน 3 ส่วน อันได้แก่ รูปทรงของอาคารบ้านเรือน, ขนาดของอาคารบ้านเรือน (ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง) และจุดศูนย์กลางและตำแหน่งต่าง ๆ ในภายในอาคารบ้านเรือนที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงสมควรต้องมีการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข จัดวางฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนหลังนั้นเสียใหม่

            3. การทาสีหรือการเปลี่ยนสีของอาคารบ้านเรือนใหม่

            โดยใช้โทนสีที่แปลกแตกต่างไปจากเดิม ก็สามารถส่งผลกระทบทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเปลี่ยนแปลงไปได้ ต้องมีการตรวจสอบฮวงจุ้ยใหม่เช่นกัน

            4. การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสมาชิกภายในบ้าน

            ในวิชาฮวงจุ้ยกล่าวยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านจำนวนของสมาชิกภายในบ้าน ก็ส่งผลกระทบกับฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนได้ ทั้งนี้ เพราะพฤติกรรมของคนหรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้านมีส่วนสำคัญ ทำให้ฮวงจุ้ยของเคหสถานเปลี่ยนแปลงไป

            ยกตัวอย่างเช่น หากจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น บ้านหลังนั้นก็จะมีพลังหยางเพิ่มมากขึ้นการปรับปรุงบ้านก็จำเป็นต้องให้เกิดความสมดุล และรวมถึงการจัดวางเตียงนอน ทิศหัวนอน ของสมาชิกใหม่ ในทางตรงกันข้าม หากสมาชิกภายในบ้านลดลง ไม่ว่าจะเป็นการย้ายออกไปอยู่หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ก็ทำให้พลังหยางภายในบ้านลดลง จำเป็นที่จะต้องทำการปรับปรุงฮวงจุ้ยใหม่เพื่อให้เกิดความความสัมพันธ์สอดคล้องกันสมดุล

            5. การแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยา

            ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ต้องปรับปรุง ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยเฉพาะฮวงจุ้ยของห้องนอนและเตาไฟ ทั้งนี้ เพราะผู้รอบรู้ยืนยันว่าการตั้งเตียงนอนคนโสดนั้น ให้ตั้งเตียงหันหัวนอนไปสู่ทิศมงคลของแต่ละคน แต่เมื่อแต่งงานกันแล้วหลักการกั้นห้องตั้งเตียงที่ถูกต้องจะต้องพิจารณาจากดวงชะตาของบุคคลทั้ง 2 คน ทั้งนี้ เพราะนอกจาก จะทำให้ชีวิตรักเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังทำให้มั่งคั่งร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้น อีกด้วย

            6. บิดา-มารดาหรือสมาชิกภายในบ้านถึงแก่กรรม

            ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ต้องปรับปรุงฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนใหม่ ทั้งนี้ เพราะเดิมบิดามารดาเป็นประธานของบ้าน เมื่อประธานของบ้านจากไปแล้ว ก็จำเป็นต้องตั้งประธานของบ้านขึ้นใหม่ ซึ่งจะต้องใช้ดวงชะตาของทายาทให้การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างดวงชะตาของคนและดวงชะตาของบ้าน

            ส่วนกรณีของสมาชิกภายในบ้านถึงแก่กรรมก็ควรตรวจสอบหาความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนและรีบทำการปรับปรุงแก้ไขความผิดปกติทางฮวงจุ้ย

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : https://www.sanook.com/home/22019/

ไม่มีความคิดเห็น: